امکانات آموزشی نرم افزار پردیس
امکانات آموزشی نرم افزار پردیس

امکانات آموزشی نرم افزار پردیس چیست؟

 • امكان تعيين مدت اعتبار تعيين سطح در دروس
 • امکان حذف نام فراگیر از لیست کلاس  در صورت مردودي در دوره پيش نياز 
 • امكان ثبت نام فراگير قبل از پايان دوره و ثبت نمره 
 • بررسي اعتراضات فراگيران براي نمرات و ثبت پوياي اعتراض هاي ممكن 
 • امكان بررسي درخواست فراگيران جهت چاپ گواهي شركت در دوره و صدور گواهينامه
 • امكان چاپ گواهينامه و روكش گواهينامه هاي صادر شده
 • امكان چاپ گواهي شركت در دوره براي فراگيران 
 • امكان ثبت نمره و تعيين وضعيت غيبت در امتحان فراگيران و ثبت نمره اول كلاس جهت تخفيف در دوره هاي بعدي
 • امکان  ثبت وضعيت تعجيل در خروج و يا تاخير در ورود و ثبت وضعيت موجه بودن يا غير موجه بودن غيبت ها
 • امكان ثبت و چاپ حضور و غياب و چاپ ليست فراگيران با حضور و غياب ثبت شده و خالي 
 •  امكان تعريف پرسشنامه و ارزشيابي و نظر سنجي ها به صورت دايناميك و تخصيص ارزشيابي به ترم ، درس، گروه درسي، استاد و گروه آموزشي
 • امکان تعریف چند استاد برای یک درس و تعیین درصد تاثیر نمره هر استاد به صورت مجزا 
 • امکان اتصال به دستگاه حضور و غیاب برای تعیین وضعیت حضورغیاب فراگیر و یا استاد
 • امکان نمایش خلاصه وضعیت تحصیلی و مالی فراگیر در پنل خود
 • داشتن اپلیکیشن موبایل برای فراگیر برای ثبت نام و مشاهده نمرات و دسترسی کامل به پنل فراگیر
 • امکان تعریف تکلیف توسط استاد و ارائه تکلیف برای فراگیران
 • تعیین سطح امکان انجام دوره به صورت آنلاین و هدایت دانشجو جهت ثبت نام دوره بر اساس نمره تعیین سطح
 • امکان ثبت انواع روش های نمره دهی و ثبت نمرات برای دروس مختلف به صورت مجزا

امکانات آموزشی نرم افزار پردیس
امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس امکانات آموزشی نرم افزار پردیس