امکانات گزارشگیری نرم افزار پردیس

امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس چیست؟

 • گزارش وضعيت زمان هاي آزاد اساتيد جهت برنامه ريزي درسي
 • گزارش وضعيت كاركرد حق التدريس اساتيد جهت پرداخت به آنها
 •  گزارش توانايي مدرسين
 •  گزارش وضعيت فعاليت مدرسين در مراكز
 • گزارش شش ماهه و سه ماه با فيلتر هاي گوناگون
 • گزارش سابقه تحصيلي فراگيران
 • گزارش وضعيت تحصيلي فراگيران
 • گزارش انصرافي ها و قبول شدگان و مردودشدگان دوره ها
 • امكان گزارش گيري تراكنش هاي انجام شده توسط كابران جهت پيگيري تغيير اطلاعات
 • 7 عنوان گزارش عملکردی براساس فصلی و ترمی و مقایسه ای سال و مرکز و نرخ رشد درآمد
 • امكان گزارش گيري متنوع از ارزشيابي هاي ثبت شده با نمودار هاي داده ها
 •  ثبت هزينه تعيين سطح و گزارش هزينه تعيين سطح

امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس
امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس امکانات گزارش گیری نرم افزار پردیس